Lĩnh vực hoạt động

SERVER-TMV

Dữ liệu dùng chung TMV-DATA


----------------------------------------------------------------

BẤM LINK ĐỂ DOWNLOAD & UPLOAD DỮ LIỆU

TMV-NAS Synology

Kết nối với máy chủ Nas Synology TMV từ xa

2. Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 2

3. Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3

4. Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 4

5. Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 5

6. Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 6

7. Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 7

8. Chi nhánh miền nam

Phòng ban trực thuộc-Tổng công ty

1. Phòng Kế hoạch kinh doanh

2. Phòng kỹ thuậy công nghệ và Chất lượng sản phẩm

3. Phòng Tài chính kế toán

4. Phòng Tổ chức cán bộ

5. Văn phòng

------------------------------------------------------

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY

DOWNLOAD-DATA

Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1


PHÒNG BAN TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY